موفق به کسب انواع پروانه های بهداشتی

شرکت شوین با تلاش گسترده و با تأکید بر کیفیت محصولات و با بکارگیری افراد مجرب و متخصص توانسته محصولاتی منطبق بر موازین و معیارهای نظارتی مواد غذایی و خوراکی داشته باشد.

 

واحدنمونه سال93

tandis-small.jpg